Ondernemingsgegevens

Joba Maréchal

Kraaienakker 7B

9991 Adegem

BE 0681 627 809

Handelsnaam: Schrijfmoed

Contactgegevens

joba@schrijfmoed.com
+32477990009

Algemene verkoopsvoorwaarden

Facturen door u ontvangen in PDF worden u op eenvoudig verzoek verzonden per post.
Onze facturen zijn betaalbaar op vervaldag via overschrijving op vermeld rekeningnummer.

Mocht u in gerechtelijke reorganisatie zijn, kunnen leveringen enkel gebeuren tegen contante betaling vooraf of bij levering. Bij laattijdige betaling is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1%/maand en behouden wij ons het recht voor, een schadevergoeding in te roepen van 10% op het achterstallige factuurbedrag met een minimum van €100,00.

Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten zijn slechts ontvankelijk indien zij per aangetekend schrijven bij ons toekomen binnen de zeven kalenderdagen na levering. Het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement waar de maatschappelijke zetel van onze vennootschap gelegen is, bevoegd.